Fiat Professional JATA ŚWIDNICA Fiat Professional JATA ŚWIDNICA
 
    www.fiatprofessional.pl        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Usługi finansowe

Usługi posprzedażneKredyty


KREDYT
 
Kredyt samochodowy – warunki ogólne
·          procedury uproszczone od 0% wpłaty również dla firm
·          kredyt dla firm od 6 miesiąca działalności z wpłatą 10% wartości pojazdu
·          możliwość zbycia pojazdu nawet w trakcie trwania kredytu
·          leasing dostępny dla nowopowstałych firm
·          każdy kredyt jest ubezpieczony na wypadek śmierci kredytobiorcy
·          kredyt do 120 miesięcy
·          dowolność waluty PLN, CHF, USD, EUR
·          możliwość ubezpieczenia AC, OC, NW na 1 rok w koszcie kredytu
·          możliwość sfinansowania akcesoriów i kosztów serwisowych
 
Co powinieneś wiedzieć o kredycie standardowym na samochód używany?
·         okres kredytu: od 6 do 120 miesięcy
·         raty: równe lub malejące
·         oprocentowanie: stałe lub zmienne
·         waluta: PLN ,CHF, USD, EUR
·         wpłata własna już od 0% wartości pojazdu
·         spłata kredytu może być zabezpieczona cesją praw z polisy AC i zastawem rejestrowym lub cesją praw z polisy AC i przewłaszczeniem na zabezpieczenie LUB PRZEWŁASZCZENIEM CZEŚCIOWYM
·         wiek samochodu oraz okres kredytowania nie mogą przekroczyć  łącznie 13 lat
 
Jakie dokumenty powinieneś złożyć, aby otrzymać kredyt na używany samochód?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, przygotuj:
·         dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty i prawo jazdy)
·         oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ewentualnie odcinek renty, emerytury lub dokumenty potwierdzające ich przyznanie
·         jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne, przygotuj również oświadczenie o braku zaległości podatkowych z Urzędu Gminy oraz wobec KRUS
·         Bank może poprosić o  udokumentowanie osiąganych dochodów
 
Jeżeli prowadzisz Indywidualną Działalność Gospodarczą lub reprezentujesz Spółkę Cywilną, przygotuj:
·         2 dokumenty tożsamości
·         oświadczenie o uzyskiwanych dochodach
·         oświadczenie o braku zaległości zapłaty składek ZUS/US
·         wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon
·         Bank może poprosić o  udokumentowanie osiąganych dochodów
 
Jeżeli  występujesz jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie prowadząca  działalności gospodarczej, przygotuj:
·         aktualny wyciąg z właściwego rejestru
·         NIP, REGON
·         umowę spółki - w przypadku spółek cywilnych, statut - w przypadku jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej
·         oświadczenie o niezaleganiu/zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym i składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
·         bilans i rachunek wyników za 1 ostatni pełny okres (rok) obrachunkowy oraz sprawozdanie F01 za okres bieżący (jeśli są sporządzane)
·         potwierdzona przez Urząd Skarbowy deklaracja podatkowa za poprzedni rok
·         dowód opłaty podatku dochodowego za bieżący okres wraz ze sposobem wyliczenia podatku
·          w przypadku spółdzielni: uchwała o najwyższej sumie zobowiązań, podjęta przez  Walne Zgromadzenie Wspólników
 
Dodatkowe wymagania (dotyczy Fiat Bank):
W przypadku podmiotów prowadzących działalność krócej niż 2 lata:
·         minimalna wpłata własna: 25%
·         maksymalny okres finansowania: 48 miesięcy
·         maksymalna kwota finansowania: 60 000,-PLN
 
Dodatkowe wymagania (dotyczy PDK):
 
W przypadku podmiotów prowadzących działalność krócej niż 6 miesięcy:
·         minimalna wpłata własna: 10%
·         maksymalny okres finansowania: 120 miesięcy
·         maksymalna kwota finansowania: 100 000,-PLN
W przypadku Klientów korzystających z kredytów, wobec których całkowite zaangażowanie przekracza w polskich złotych równowartość 150 000 EUR po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wniosku: 
·         wymagany jest bilans i rachunek wyników za 3 ostatnie lata sprawozdawcze
·         umowa kredytowa nie może być krótsza niż 12 miesięcy
 
 
LEASING
 
Dokumenty prawne wymagane do zawarcia umowy leasingu:
·         wniosek o zawarcie umowy leasingu z Fidis Leasing Polska
·         aktualny wyciąg z właściwego rejestru
·         NIP, REGON
·         umowa spółki - w przypadku spółek cywilnych, statut - w przypadku jednostek organizacyjnych nie prowadzących  działalności gospodarczej,  
·         oświadczenie o niezaleganiu/ zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym i składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
·         bilans i rachunek wyników za ostatnie 3 lata sprawozdawcze oraz sprawozdanie F01 za okres bieżący (jeśli są sporządzane)
·         potwierdzone przez Urząd Skarbowy deklaracje podatkowe za bieżący okres oraz za poprzedni rok obrachunkowy, w przypadku spółdzielni: uchwała o najwyższej sumie zobowiązań, podjęta przez  Walne Zgromadzenie Wspólników.
Dodatkowe wymagania:
W przypadku podmiotów prowadzących działalność krócej niż 2 lata:
·          opłata wstępna netto + VAT: 25%,
·          maksymalny okres finansowania: 48 miesięcy,
·          maksymalna kwota finansowania : 60 000,-PLN brutto
 
W przypadku klientów korzystających z leasingu, wobec których całkowite zaangażowanie przekracza w polskich złotych  równowartość 150 000 EUR po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wniosku to:
  • umowa leasingowa nie może być krótsza niż 24 miesiące,
  • kwota kredytu nie może przekraczać 85% wartości ceny katalogowej netto pojazdu dot. tylko nowych samochodów).
 
Zabezpieczenie prawne umów leasingowych: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Korzystającego.
 
UBEZPIECZENIE

Nasi pracownicy udzielają wszelkich informacji na temat zalet ubezpieczeń komunikacyjnych proponowanych przez Fiat Auto Poland. Można je kupić wraz z samochodem, bez konieczności udawania sie do innych agencji ubezpieczeniowych.

Oto wynikające z tego zalety:
  • Jeden punkt kontaktowy dla wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniem. W przypadku szkody dealer będzie mógł udzielić informacji i pomocy, aby sprawnie i szybko dokonać likwidacji szkody.
  • Wysoka jakość usług i wygoda dla użytkowników. Dealerzy są do dyspozycji w godzinach dogodnych również dla tych Klientów, którzy dysponują ograniczonym czasem.
  • Dla Klientów korzystających z finansowania poprzez Fiat Bank Polska w formie standardowego kredytu, istnieje możliwość objęcia kredytem także pakietu ubezpieczeniowego.
Korzyści dla Klienta:
  • W momencie zakupu samochodu Klient może wybrać każdy rodzaj ubezpieczenia, od najprostszego - podstawowego, do kompleksowego, obejmującego wszelkie ryzyko.
  • Możliwość zakupu ubezpieczenia w kredycie Fiat Bank Polska.
  • Kompleksowa obsługa Klienta - dealer Fiat Auto Poland udziela informacji o ubezpieczeniu, doradza, wystawia polisy, załatwia formalności związane z likwidacją szkody komunikacyjnej i naprawia uszkodzony samochód.
Składki ubezpieczeniowe mogą być wnoszone na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada wpłatę jednorazową lub w dwóch ratach, na podstawie faktury zakupowej, a w przypadku samochodów używanych na podstawie wyceny eurotax. 
 
Ze względu na dość skomplikowany sposób wyliczenia łącznej składki za ubezpieczenie pojazdu, ograniczamy się jedynie do podania zasad kalkulacji łącznej kwoty.
 
Ogólne zasady naliczania składek w pakiecie AC/OC/NW/Assistance:
 
Składka za OC naliczana jest ryczałtowo – zależnie od:
 
·          adresu zamieszkania użytkownika pojazdu
·          rodzaju pojazdu (osobowy/ciężarowy)
·          liczby szkód komunikacyjnych w poprzednim okresie ubezpieczenia
 
Stawki za Autocasco  pojazdów, uzależnione są m.in. od:
 
·          wartości pojazdu     
·          rejonu zamieszkania użytkownika pojazdu lub miejsca prowadzenia działalności
·          rodzaju i przeznaczenia pojazdu
·          wieku (okresu eksploatacji) pojazdu
·          liczby szkód komunikacyjnych w poprzednim okresie ubezpieczenia
·          przeznaczenia pojazdu
 
Składka za NW oraz Assistance – naliczana jest ryczałtowo.
 
Opcjonalnie można ubezpieczyć pojazd od dodatkowych ryzyk, nie objętych standardowym ubezpieczeniem:
 
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka powoduje podwyżkę składki AC odpowiednio :
·          Pojazdy użytkowane do nauki jazdy – wzrost składki za AC o 70 %
·          Pojazdy przeznaczone do zarobkowego wynajmu – wzrost składki za AC o 300 %
·          Kradzież na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii i Albanii – wzrost składki za AC o 25 % (Benefia)
·          Kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii o 20%, (PZU)
·          Jazdy wyścigowe i konkursowe o 220%,
·          Używanie pojazdu jako rekwizytu o 50%,
·          Kierowanie pojazdem przeznaczonym do nauki jazdy o 60%,
·          Zarobkowy krótkoterminowy wynajem (do 3 miesięcy) o 150%,
·          Istnieje możliwość podwyższenia limitu kosztów holowania pojazdu oraz korzystania z pojazdu zastępczego – składki w tych przypadkach ustalane są indywidualnie.
 
Na wszelkie Państwa pytania odpowie:
 
Iwona Orłow
doradca kredytowo-ubezpieczeniowy
 
tel: 74/853 89 92 wew. 40
fax: 74/853 89 94
kom: 603 811 684
 
Mail: kredyty@jata.com.pl 
 
· polityka prywatności    · informacje o cookies